• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 675,30 -2,72/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:31:20 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

25 Tháng Mười 2016 11:49:38 SA - Mở cửa
VN-INDEX    675,30   -2,72/-0,40%  |   HNX-INDEX   82,49   -0,39/-0,47%  |   UPCOM-INDEX   57,28   -0,01/-0,01%  |   VN30   644,66   -3,63/-0,56%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2016
11:30:05 SA
5,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,79%)
Tham chiếu
5,60
Mở cửa
5,60
Cao nhất
5,60
Thấp nhất
5,40
Khối lượng
1.559.960
KLTB 10 ngày
4.716.461
Cao nhất 52 tuần
7,20
Thấp nhất 52 tuần
4,50
Đơn vị: VND Hàng quý | Hàng năm
    Q2 2015Q3 2015Q4 2015Q1 2016Q2 2016
TÀI SẢN
       
I. Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
1.093.6861.119.2521.917.8601.025.1061.145.033
II. Tiền gửi tại NHNN
2.584.4151.818.3094.328.0112.261.9223.455.674
III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
       
IV. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
19.331.83223.046.42629.826.30225.291.40026.522.021
1. Tiền, Vàng gửi tại các TCTD khác
17.031.83221.402.90925.968.43923.303.03722.693.658
2. Cho vay các TCTD khác
2.305.1371.648.6543.863.0001.993.5003.833.500
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
-5.137-5.137-5.137-5.137-5.137
V. Chứng khoán kinh doanh
155.27118.35518.69552.86652.225
1. Chứng khoán kinh doanh
173.75535.22435.24467.96167.069
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
-18.484-16.869-16.549-15.095-14.844
VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
       
VII. Cho vay khách hàng
117.445.970121.306.170130.005.807136.057.728139.403.585
1. Cho vay khách hàng
118.601.890122.566.945131.427.193137.646.974140.946.927
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
-1.155.920-1.260.775-1.421.386-1.589.246-1.543.342
VIII. Chứng khoán đầu tư
18.009.63414.295.90915.303.48418.250.06919.352.144
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
5.668.2395.059.5815.416.7538.996.04910.624.291
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.713.2469.646.29810.399.4939.816.8689.475.057
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
-371.851-409.970-512.762-562.848-747.204
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn
308.817308.071303.409288.855289.609
1. Đầu tư vào công ty con
       
2. Góp vốn liên doanh
       
3. Đầu tư vào công ty liên kết
       
4. Đầu tư dài hạn khác
324.302324.302313.397298.843298.843
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
-15.485-16.231-9.988-9.988-9.234
X. Tài sản cố định
4.057.5534.031.4064.055.2214.032.2494.015.259
1. Tài sản cố định hữu hình
350.296328.346359.973343.480339.858
- Nguyên giá
785.875786.703813.174815.530832.094
- Giá trị hao mòn lũy kế
-435.579-458.357-453.201-472.050-492.236
2. Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
3. Tài sản cố định vô hình
3.707.2573.703.0603.695.2483.688.7693.675.401
- Nguyên giá
3.844.8343.848.5113.848.5113.849.4213.843.342
- Giá trị hao mòn lũy kế
-137.577-145.451-153.263-160.652-167.941
5. Chi phí XDCB dở dang
       
XI. Bất động sản đầu tư
17.01916.981 16.95516.879
- Nguyên giá
17.40117.401 17.40117.401
- Giá trị hao mòn lũy kế
-382-420 -446-522
XII. Tài sản có khác
14.388.22617.347.93619.005.73716.353.84117.634.538
1. Các khoản phải thu
1.673.2871.244.9311.841.5701.668.0831.259.616
2. Các khoản lãi, phí phải thu
7.892.7008.874.5538.847.8588.993.8569.222.016
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại
       
4. Tài sản có khác
4.879.1227.284.5528.386.9015.762.5847.228.985
- Trong đó: Lợi thế thương mại
 7.284.552 5.7627.228.985
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác
-56.883-56.100-70.592-70.682-76.079
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177.392.423183.308.815204.764.526203.630.991211.886.967
NGUỒN VỐN
       
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN
1.58316.1334.224.915517.585805.193
II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác
17.218.83018.762.22128.144.41124.462.48927.701.307
1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác
14.997.46016.184.30924.318.37620.648.18422.688.085
2. Vay các TCTD khác
2.221.3702.577.9123.826.0353.814.3055.013.222
III. Tiền gửi khách hàng
140.955.432144.220.906148.812.924154.816.894159.267.603
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
7.83214.052100.01136.740103.271
V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
268.909370.190414.632410.616754.403
VI. Phát hành giấy tờ có giá
5.611.0005.567.8008.259.4488.439.8998.480.991
VII. Các khoản nợ khác
2.495.2163.280.1663.550.5903.395.3713.126.059
1. Các khoản lãi, phí phải trả
2.003.0752.722.6483.037.4652.967.2252.750.475
2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả
3.1112187673 
3. Các khoản phải trả và công nợ khác
489.030557.300513.049428.073375.584
4. Dự phòng rủi ro khác
       
VIII. Vốn và các quỹ
10.830.66411.074.57911.254.87911.548.93911.645.745
1. Vốn của Tổ chức tín dụng
8.962.2519.582.4019.582.4019.582.4019.582.401
- Vốn điều lệ
8.865.7959.485.9459.485.9459.485.9459.485.945
- Vốn đầu tư XDCB
       
- Thặng dư vốn cổ phần
101.716101.716101.716101.716101.716
- Cổ phiếu quỹ
-5.260-5.260-5.260-5.260-5.260
- Cổ phiếu ưu đãi
       
- Vốn khác
       
2. Quỹ của TCTD
754.463754.463754.463864.064864.083
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 -8.781 -782 
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
       
5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
1.113.950746.496918.0151.103.2561.199.261
6. Nguồn kinh phí, Quỹ khác
       
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số
2.9572.7682.7162.4582.395
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177.392.423183.308.815204.764.526203.630.991211.886.967
Không có báo cáo nào.