• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:17:19 SA - Mở cửa
CQN - Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Mã chứng khoán:
CQN 
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
26/04/2021
Ngày đăng ký:
27/04/2021
Ngày thực thi:
17/07/2021
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp:  17/07/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: số 1, Cái Lân, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Cổ phiếu tôi quan tâm
Những mã chứng khoán gần đây sẽ tự động được hiển thị tại đây khi bạn nhập một mã trong hộp tìm kiếm trên đầu của trang.
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
 HNX-INDEX 357,97 +4,73/+1,34%
 UPCOM-INDEX 97,40 +1,16/+1,21%
 VN30 1.455,59 +6,61/+0,46%
 HNX30 585,05 +8,01/+1,39%
 VNXALL 2.283,78 +16,14/+0,71%