• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 921,05 -25,42/-2,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    921,05   -25,42/-2,69%  |   HNX-INDEX   134,04   -3,09/-2,25%  |   UPCOM-INDEX   62,73   -0,66/-1,05%  |   VN30   888,88   -24,43/-2,67%  |   HNX30   246,47   -6,73/-2,66%
29 Tháng Mười 2020 12:49:29 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Trên sàn: Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày VN-INDEX Thay đổi Khối lượng GD Giá trị GD KL NN mua Giá trị NN mua KL NN bán Giá trị NN bán
28/10/2020 921,05 -25,42(-2,69%) 456.058.310 9.019,37 tỷ 29.316.839 735,78 tỷ 39.765.549 1.217,11 tỷ
27/10/2020 946,47 -4,33(-0,46%) 455.852.375 8.733,07 tỷ 39.747.891 974,08 tỷ 44.889.481 1.146,72 tỷ
26/10/2020 950,80 -10,46(-1,09%) 428.249.098 8.550,87 tỷ 13.801.730 349,41 tỷ 26.022.930 770,35 tỷ
23/10/2020 961,26 +11,36(+1,20%) 452.492.266 9.460,06 tỷ 51.034.067 1.202,37 tỷ 58.390.967 1.440,48 tỷ
22/10/2020 949,90 +10,87(+1,16%) 365.115.464 7.308,15 tỷ 31.895.791 571,35 tỷ 46.348.201 1.172,74 tỷ
21/10/2020 939,03 -5,39(-0,57%) 412.650.340 8.395,56 tỷ 27.134.530 623,95 tỷ 35.127.930 981,58 tỷ
20/10/2020 944,42 +0,73(+0,08%) 444.327.632 9.190,83 tỷ 29.542.257 774,83 tỷ 66.045.713 1.682,88 tỷ
19/10/2020 943,69 +0,39(+0,04%) 389.468.232 7.881,90 tỷ 23.729.573 725,25 tỷ 35.558.423 1.085,92 tỷ
16/10/2020 943,30 +0,54(+0,06%) 443.329.721 9.275,54 tỷ 31.364.930 864,13 tỷ 47.700.029 1.291,49 tỷ
15/10/2020 942,76 +2,58(+0,27%) 470.505.206 9.406,62 tỷ 35.836.687 1.118,50 tỷ 44.256.427 1.385,67 tỷ
14/10/2020 940,18 +10,32(+1,11%) 474.920.831 14.399,10 tỷ 70.009.611 5.988,75 tỷ 90.701.181 6.548,75 tỷ
13/10/2020 929,86 +4,03(+0,44%) 359.015.145 6.503,59 tỷ 17.486.441 515,45 tỷ 17.192.171 541,89 tỷ
12/10/2020 925,83 +1,83(+0,20%) 457.229.293 9.004,38 tỷ 18.878.220 498,68 tỷ 34.426.859 875,50 tỷ
09/10/2020 924,00 +5,16(+0,56%) 388.133.119 6.644,67 tỷ 20.218.300 458,65 tỷ 22.641.997 496,24 tỷ
08/10/2020 918,84 -0,88(-0,10%) 470.304.445 7.946,26 tỷ 26.707.712 678,38 tỷ 34.344.952 772,10 tỷ
07/10/2020 919,72 +4,05(+0,44%) 523.961.365 8.784,49 tỷ 19.855.970 473,94 tỷ 28.370.267 668,15 tỷ
06/10/2020 915,67 +0,99(+0,11%) 496.132.393 8.205,02 tỷ 26.979.220 778,92 tỷ 28.257.298 877,33 tỷ
05/10/2020 914,68 +4,77(+0,52%) 456.101.119 7.302,21 tỷ 29.138.000 555,25 tỷ 31.606.281 735,95 tỷ
02/10/2020 909,91 -4,18(-0,46%) 527.158.154 8.592,17 tỷ 15.898.370 344,53 tỷ 29.602.890 622,42 tỷ
01/10/2020 914,09 +8,88(+0,98%) 352.448.619 6.761,68 tỷ 12.973.090 322,19 tỷ 22.451.058 591,55 tỷ