• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.059,73 +17,94/+1,72%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:17 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.059,73   +17,94/+1,72%  |   HNX-INDEX   124,31   +2,29/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   58,50   +1,05/+1,83%  |   VN30   1.054,09   +19,33/+1,87%  |   HNX30   241,62   +4,58/+1,93%
19 Tháng Hai 2018 2:46:45 CH - Mở cửa
Lịch sự kiện
Mã CK:
Sự kiện:
Thời gian:
Từ:
Đến:
 
Tìm thấy 226 sự kiện thỏa mãn.
Ngày giao dịch KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Loại sự kiện
14/11/2017 15/11/2017 15/02/2018 LPB  Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
28/11/2017 29/11/2017 09/02/2018 OGC  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
29/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 DC4  Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
29/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 DC4  Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20:1
22/12/2017 25/12/2017 12/02/2018 HHS  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
22/12/2017 25/12/2017 12/02/2018 TCH  Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
28/12/2017 29/12/2017 02/02/2018 QHD  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP
28/12/2017 29/12/2017 09/02/2018 GHC  Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 2300đ/CP
04/01/2018 05/01/2018 05/02/2018 SED  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1800đ/CP
04/01/2018 05/01/2018 07/02/2018 SCS  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP
04/01/2018 05/01/2018 09/02/2018 TLH  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
08/01/2018 09/01/2018 01/02/2018 DSN  Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 3600đ/CP
08/01/2018 09/01/2018 07/02/2018 DSN  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
09/01/2018 10/01/2018 06/02/2018 TNI  Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
09/01/2018 10/01/2018 08/02/2018 NSC  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
11/01/2018 12/01/2018 28/02/2018 TDM  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
12/01/2018 15/01/2018 06/02/2018 BTN  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
15/01/2018 16/01/2018 03/02/2018 HAX  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
17/01/2018 18/01/2018 08/02/2018 AAA  Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
17/01/2018 18/01/2018 09/02/2018 STC  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1300đ/CP