• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 6:54:44 CH - Mở cửa
NNB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nguồn tin: HNX | 26/03/2018 8:30:00 SA

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNB của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình – Số 2 đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án chia cổ tức năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
+ Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức