• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.072,84 -7,90/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:34:19 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.072,84   -7,90/-0,73%  |   HNX-INDEX   124,85   -1,45/-1,15%  |   UPCOM-INDEX   57,03   -0,04/-0,07%  |   VN30   1.043,80   -10,19/-0,97%  |   HNX30   233,74   -2,32/-0,98%
26 Tháng Tư 2018 10:29:36 SA - Mở cửa
DVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Nguồn tin: Vsd | 17/02/2017 8:22:00 CH
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán: DVC
Mã ISIN:VN000000DVC0
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:UpCOM
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thông báo mời họp
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tòa nhà  Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
-  Nội dung đại hội:         
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
+ Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
+ Một số vấn đề khác.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.