• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
23 Tháng Sáu 2018 8:54:13 CH - Mở cửa
VSM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Lập sổ đăng ký cổ đông phục vụ cho việc Niêm yết cổ phiếu tại HNX
Nguồn tin: Vsd | 17/02/2017 8:23:12 CH
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Container miền Trung
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Container miền Trung
Mã chứng khoán: VSM
Mã ISIN:VN000000VSM7
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:UpCOM
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Lập sổ đăng ký cổ đông phục vụ cho việc Niêm yết cổ phiếu tại HNX
-  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2017, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung họp:
    + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2016;
    + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất- kinh doanh 2017;
    + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
    + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
    + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
    + Tờ trình phân phối lợi nhuận và  chi cổ tức năm 2016;
    + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
    + Một số vấn đề khác có  liên quan.
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.