• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
23 Tháng Sáu 2018 5:50:20 SA - Mở cửa
VIS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nguồn tin: Vsd | 17/02/2017 8:23:59 CH
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Thép Việt ý
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt ý
Mã chứng khoán: VIS
Mã ISIN:VN000000VIS5
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2017
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cho cổ đông
- Nội dung đại hội:         
+ Thông qua báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ thư ký;
+ Bầu thay thế một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Và các vấn đề khác có liên quan. 
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.