• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 861,16 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    861,16   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   113,97   +0,89/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   56,62   +0,14/+0,24%  |   VN30   803,46   0,00/0,00%  |   HNX30   218,49   +2,06/+0,95%
07 Tháng Bảy 2020 9:14:49 SA - Mở cửa
AAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nguồn tin: HNX | 10/03/2020 5:03:00 CH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAV của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Một số nội dung khác.
(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)

Cổ phiếu liên quan