• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 2:53:22 SA - Mở cửa
FPTS: Decision on approving the record date
Nguồn tin: HOSE | 12/05/2020 4:42:00 CH

    On May 04, 2020, FPT Securities Joint Stock Company issued a decision to approve the record date for 2019 cash dividend and stock issuance to raise capital from the owner’s equity as follows:

-          Record date: May 21, 2020

1)      To pay cash dividend for 2019:

-          Exercise ratio: 05% (500 dongs/share)

-          Payment date: June 25, 2020

2)      Stock issuance to raise capital from the owner’s equity:

-          Exercise ratio: 10% (Shareholder who owns 100 shares will receive 10 new shares).

-          Number of outstanding shares: 120,243,389 shares

-          Expected issue volume: 12,024,405 shares

-          Par value: VND 10,000/share

-          Total value (based on par value): VND 120,244,050,000

-          Plan to deal with fractional shares: The distributed shares will be rounded down, the fractional shares will be cancelled.

-          For example: Shareholders who own 189 shares. With 10% performing ratio, the shareholder A will receive: 189 * 10/100 = 18.9 shares. According to rounding policy, the shareholder receives 18 new shares. The fractional shares of 0.9 will be cancelled.