• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 10:47:14 CH - Mở cửa
CDH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nguồn tin: HNX | 18/05/2020 1:15:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 20/06/2020 đến 25/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng – số 8 khu I Vạn Sơn, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức