• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
21 Tháng Giêng 2022 9:53:34 CH - Mở cửa
CTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 29/11/2021 4:07:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTP của CTCP Minh Khang Capital Trading Public như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: + Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán 2021;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021;
+ Thông báo hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2020 và thông qua xin ý kiến về việc để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác kinh doanh;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021;
+ Sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty;
+ Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức