• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 2:09:06 SA - Mở cửa
NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 23/02/2021 5:04:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4 Văn phòng công ty, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 -2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021 – 2025;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021 – 2025;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ khóa IV năm 2021 – 2025;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
+ Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ của Công ty…

Cổ phiếu liên quan