• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:44:10 CH - Mở cửa
BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 15/03/2021 2:02:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BOT của CTCP BOT Cầu Thái Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Gám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của công ty năm 2020;
+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu công ty năm 2021;
+ Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.