• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:05:12 SA - Mở cửa
BTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 26/03/2021 10:19:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTD của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 05 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau cho cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức