• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
08 Tháng Năm 2021 6:11:00 CH - Mở cửa
AMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 12/04/2021 5:09:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
          - Nội dung họp: 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
8. Các vấn đề khác (nếu có);

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức