• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
08 Tháng Năm 2021 5:06:58 CH - Mở cửa
MEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 08/04/2021 9:52:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Mê Lin
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu liên quan