• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 3:46:51 CH - Mở cửa
GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 09/04/2021 10:28:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/5/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 323 Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung);
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông