• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
08 Tháng Năm 2021 5:05:59 CH - Mở cửa
THD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 09/04/2021 4:30:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
+ Tờ trình về việc tăng vốn theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu;
+ Tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
+ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình về việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
+ Tờ trình về việc ủy quyền một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty Thaiholdings;
+ Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Cổ phiếu liên quan