• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,36   -0,04/-0,04%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 2:58:21 CH - Mở cửa
MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 12/05/2021 1:47:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn Trường Tiền như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/06/2021 – 30/06/2021. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn, MBLan tầng 4, tháp A, tòa nhà Keangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Tờ trình sửa đổi điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên công ty và các tờ trình ủy quyền;
+ Các vấn đề khác.