• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 9:58:14 CH - Mở cửa
TTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 14/05/2021 5:07:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi bà Tây Ninh (địa chỉ: Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) và đăng trên website http://tanitour.com.vn.
          - Nội dung họp: - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Kế hoạch tài chính năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2021;
- Thông qua tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
          - Nội dung họp: - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- Một số vấn đề khác liên quan.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức