• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 9:56:28 CH - Mở cửa
IFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 06/05/2021 9:59:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFC của CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 10/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo và công bố thông tin về địa điểm tổ chức cụ thể trong Thư mời và hồ sơ Đại hội gửi đến Cổ đông Công ty.
          - Nội dung họp: + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định;
+ Xem xét việc hủy tư cách Công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thiểu số theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.