• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
02 Tháng Mười Hai 2021 4:31:36 SA - Mở cửa
VOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 07/05/2021 7:15:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: - Thông qua các Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
          - Nội dung họp: - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP năm 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.