• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 10:15:57 CH - Mở cửa
PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 22/06/2021 3:49:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/08/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Bắc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
+ Một số vấn đề khác...