• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 4:18:25 SA - Mở cửa
Doanh nghiệp có thêm nguồn lực để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Nguồn tin: Người đồng hành | 09/06/2021 3:51:58 CH
Thông tư 35/2021 hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Thông tư có hiệu lực từ 5/7.
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2021 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

 
Doanh nghiệp có thêm nguồn lực để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ảnh: Zing.
 
Thông tư hướng dẫn việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước theo cơ cấu tỷ lệ với những nguồn kinh phí huy động khác theo nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết theo từng loại nguồn vốn và được phân bổ, sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt.
 
Mức chi để thực hiện nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định và được hạch toán chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định về nội dung chi và quản lý quỹ theo quy định.
 
Ngoài ra, thông tư còn hướng dẫn chi tiết việc bố trí kinh phí cho nhiều hoạt động khác như công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế.
 
Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến 2020” sau 10 năm triển khai đã đạt những kết quả rất tích cực. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp năng lực quản lý của doanh nghiệp Việt Nam được nâng lên rõ rệt, đảm bảo cho sự phát triển và hội nhập thành công của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1322/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
 
Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có số doanh nghiệp được hỗ trợ giải pháp nâng cao năng suất chất lượng hàng năm tăng 10-15%, có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.