• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:10:01 CH - Mở cửa
ASA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 23/07/2021 10:11:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP ASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp sau.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021;
+ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát theo quy định;
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo quy định;
+ Thông qua việc ủy quyền một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;
+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
+ Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ tỉnh Hưng Yên về Hà Nội;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.