• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
04 Tháng Bảy 2022 1:46:53 SA - Mở cửa
DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nguồn tin: HNX | 25/05/2022 2:41:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
a. Các báo cáo:
+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
          - Nội dung họp: b. Các tờ trình:
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
c. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.