• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.095,35 +17,21/+1,60%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.095,35   +17,21/+1,60%  |   HNX-INDEX   239,21   +3,60/+1,53%  |   UPCOM-INDEX   83,13   +0,75/+0,91%  |   VN30   1.113,99   +16,27/+1,48%  |   HNX30   403,93   +12,06/+3,08%
05 Tháng Mười 2022 1:35:54 CH - Mở cửa
VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nguồn tin: HNX | 15/08/2022 4:09:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.