• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 12:16:59 SA - Mở cửa
TH1: Chuyển từ lãi sang lỗ 130 tỷ sau soát xét, bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
Nguồn tin: Thương trường | 07/09/2022 5:35:00 CH
CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (Generalexim; UPCoM: TH1) ghi nhận khoản lỗ ròng 130 tỷ đồng sau soát xét, trong khi báo cáo tự lập lãi 22 tỷ đồng đồng.
 
Theo BCTC soát xét bán niên 2022, CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (Generalexim; UPCoM: TH1) đã báo lỗ ròng hơn 130 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi hơn 22 tỷ đồng do Công ty tăng trích lập dự phòng công nợ, dẫn đến tăng chi phí hoạt động trong kỳ.
 
Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu tài chính của Generalexim cao gấp 5 lần, lên hơn 78 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 1% và 5%. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh, từ 206 tỷ đồng xuống âm 150 triệu đồng.
 
Trong kỳ, Công ty đã trích dự phòng hơn 151 tỷ đồng cho khoản phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay. Theo thuyết minh, đây là khoản lãi phải thu của hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam. Trong năm 2021, Công ty đã thu hồi toàn bộ phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác đầu tư này bằng tiền ngân hàng.  
 
https://fireant.vn/charts
 
Ngoài việc chuyển lãi thành lỗ sau soát xét, các kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến cho rằng có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, đến từ khoản lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất bán niên tại ngày 30/06/2022 gần 223 tỷ đồng.
 
Kiểm toán viên cũng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng cần thiết để đánh giá tính phù hợp của giao dịch liên quan đến khoản hợp tác đầu tư giữa Công ty với ông Hà Văn Hội và ông Trần Minh Hiếu số tiền lần lượt là 34.7 tỷ đồng và 64 tỷ đồng theo thuyết minh số 8 - mục “phải thu khác”.
 
Ngoài ra, theo thuyết minh số 19 - mục “phải trả khác”, Công ty đang ghi nhận khoản công nợ đối với bà Vũ Thị Ngọc 34.7 tỷ đồng để thực hiện các thỏa thuận hợp tác đầu tư. Bằng các thủ tục soát xét cần thiết, kiểm toán viên không thể xác định được phạm vi, nội dung cũng như tiến độ thực hiện các khoản đầu tư này.
 
Với ý kiến thứ 2 và 3, đơn vị kiểm toán không thể đánh giá hết ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề này đến các khoản mục trên BCTC hợp nhất bán niên cho kỳ kế toán từ ngày 01/01-30/06/2022. 
 
Trước ý kiến của kiểm toán, Generalexim đã có công văn giải trình. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 30/6/2022 Công ty có khoản lỗ lũy kế trên Bảng Cân đối kế toán với số tiền là âm 222,99 tỷ đồng cùng với việc chưa xác định được nội dung và phạm vi ảnh hưởng của một số khoản mục trên Phải thu khác và Phải trả khác. Tuy nhiên, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng phương hướng hoạt động và kế hoạch tài chính để có khả năng thanh toán các khản nợ đến hạn nên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.
 
Trên thị trường, cổ phiếu TH1 của Generalexim tiếp tục bị duy trì diện bị hạn chế giao dịch do Công ty bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét.