• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.047,60 +2,50/+0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:54:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.047,60   +2,50/+0,24%  |   HNX-INDEX   205,01   +1,69/+0,83%  |   UPCOM-INDEX   76,20   +0,03/+0,04%  |   VN30   1.050,30   +3,70/+0,35%  |   HNX30   364,03   +4,02/+1,12%
24 Tháng Ba 2023 10:03:59 SA - Mở cửa
VAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nguồn tin: HNX | 06/02/2023 2:02:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/03/2023 (Thứ bảy)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 1, nhà 17-T6 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Cổ phiếu liên quan