• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,05 +8,21/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,05   +8,21/+0,75%  |   HNX-INDEX   226,88   +0,85/+0,38%  |   UPCOM-INDEX   83,98   +0,02/+0,02%  |   VN30   1.093,36   +6,40/+0,59%  |   HNX30   419,76   +0,08/+0,02%
05 Tháng Sáu 2023 2:06:23 CH - Mở cửa
SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nguồn tin: HNX | 24/03/2023 10:12:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/05/2023