Bạn nhận được bản tin này vì bạn ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI STOCKBIZ.VN.
Có vấn đề khi đọc email này? Xem nó trong trình duyệt của bạn . Bạn không muốn nhận tiếp? Dừng gửi bản tin cho tôi .

Stockbiz.vn

Tuần từ 13/02/2012 đến 17/02/2012

* Số liệu được tổng hợp từ tất cả các phiên giao dịch trong tuần

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong tuần

  Mua Bán Mua-Bán
KL 25.359.176 12.719.719 12.639.457
% KL 13,18 % 6,61 %  
GT 495,87 tỷ 289,55 tỷ 206,31 tỷ
% GT 35,20 % 20,55 %  

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
ITA 3.676.510 113.780 3.562.730
VCB 1.595.370 16.560 1.578.810
OGC 1.776.410 200.500 1.575.910
JVC 580.520 21.940 558.580
DPM 713.190 178.500 534.690
 
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VCB 39.784.175 408.943 39.375.232
ITA 30.268.772 901.131 29.367.641
MSN 32.232.046 9.954.196 22.277.850
DPM 20.598.330 5.144.998 15.453.332
OGC 16.461.415 1.966.200 14.495.215
 
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
HAG 370.548 848.820 -478.272
REE 166.900 530.600 -363.700
STB 1.478.330 1.695.250 -216.920
SJD 0 143.750 -143.750
TRC 9.320 130.360 -121.040
 
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
HAG 21.942.797 33.381.810 -11.439.013
REE 2.264.012 7.211.774 -4.947.762
BVH 25.770.134 30.499.274 -4.729.140
TRC 312.420 4.352.934 -4.040.514
DMC 0 3.829.480 -3.829.480
 

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong tuần

  Mua Bán Mua-Bán
KL 7.608.800 3.736.400 3.872.400
% KL 4,38 % 2,15 %  
GT 83,65 tỷ 46,11 tỷ 37,54 tỷ
% GT 34,76 % 19,16 %  

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PGS 597.600 122.500 475.100
PVC 183.200 16.100 167.100
BVS 108.300 13.000 95.300
PVG 87.000 0 87.000
SGD 75.000 0 75.000
 
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PGS 11.342.590 2.367.440 8.975.150
PVC 2.441.200 215.740 2.225.460
PVG 940.660 0 940.660
BVS 1.021.050 124.100 896.950
PVI 1.000.750 155.670 845.080
 
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVS 498.700 1.115.000 -616.300
SDT 0 156.300 -156.300
VGS 0 140.000 -140.000
SHN 10.000 49.000 -39.000
VNR 8.000 28.880 -20.880
 
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVS 6.580.940 14.581.540 -8.000.600
NTP 6.767.730 9.576.200 -2.808.470
SJ1 0 2.413.670 -2.413.670
SDT 0 1.531.240 -1.531.240
VGS 0 583.000 -583.000

Chuyển tiếp

Bạn biết người khác cũng có thể quan tâm tới bản tin này? Gửi bản tin này cho bạn bè .

Dừng nhận bản tin

Nếu bạn không muốn nhận các bản tin tiếp theo hãy dừng đăng ký nhận bản tin .

Footer