• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:36:25 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
17,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
17,00
Mở cửa
17,05
Cao nhất
17,25
Thấp nhất
17,00
Khối lượng
4.294.200
KLTB 10 ngày
5.499.140
Cao nhất 52 tuần
27,40
Thấp nhất 52 tuần
16,55
Đơn vị: VND Hàng quý | Hàng năm
    Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021
TÀI SẢN
       
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
7.272.3298.333.1299.810.6149.200.4009.309.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
404.793495.634631.411390.067247.980
1. Tiền
162.793439.634581.411390.067247.980
2. Các khoản tương đương tiền
242.00056.00050.000  
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
2.594.4063.798.6985.335.5595.084.5645.155.957
1. Chứng khoán kinh doanh
       
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
       
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
2.594.4063.798.6985.335.5595.084.5645.155.957
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1.122.2491.651.2401.702.3991.013.6781.080.646
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
799.1761.285.4661.218.219702.267741.029
2. Trả trước cho người bán
30.20471.965163.828156.254187.080
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
       
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
       
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
       
6. Phải thu ngắn hạn khác
294.906295.847320.353155.156152.538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
-2.038-2.038   
IV. Tổng hàng tồn kho
3.056.9202.266.1842.029.8312.617.6022.688.849
1. Hàng tồn kho
3.056.9202.276.9832.042.6722.630.4422.701.929
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 -10.798-12.841-12.841-13.080
V. Tài sản ngắn hạn khác
93.961121.372111.41494.490136.078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
35.12816.73515.9438.79429.572
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
58.809104.40292.52785.023103.969
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
232342.9446732.536
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
       
5. Tài sản ngắn hạn khác
       
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
2.995.2661.619.7581.179.4661.169.2371.173.543
I. Các khoản phải thu dài hạn
       
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
       
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
       
3. Phải thu dài hạn nội bộ
       
4. Phải thu về cho vay dài hạn
       
5. Phải thu dài hạn khác
       
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
       
II. Tài sản cố định
80.697118.404117.167114.131114.463
1. Tài sản cố định hữu hình
27.92860.88859.69356.69957.073
- Nguyên giá
65.552110.351110.577109.712106.336
- Giá trị hao mòn lũy kế
-37.625-49.463-50.884-53.012-49.263
2. Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
3. Tài sản cố định vô hình
52.76957.51657.47457.43257.389
- Nguyên giá
56.42961.21861.21861.21861.218
- Giá trị hao mòn lũy kế
-3.660-3.702-3.745-3.787-3.829
III. Bất động sản đầu tư
727.729930.579925.664921.365912.994
- Nguyên giá
789.5461.006.7541.007.3541.007.9961.004.427
- Giá trị hao mòn lũy kế
-61.817-76.175-81.690-86.632-91.433
IV. Tài sản dở dang dài hạn
 2.1282.1282.12817.367
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
   2.128 
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 2.1282.128 17.367
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
2.086.453431.226   
1. Đầu tư vào công ty con
       
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
2.086.453431.226   
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
       
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
       
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
       
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
12339.86639.66339.47939.294
1. Chi phí trả trước dài hạn
6339.82839.61439.41939.223
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
6039496071
3. Tài sản dài hạn khác
       
VII. Lợi thế thương mại
100.26497.55494.84492.13589.425
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10.267.5959.952.88610.990.08010.369.63810.483.054
NGUỒN VỐN
       
A. Nợ phải trả
4.089.8692.842.2692.686.8611.509.6521.161.538
I. Nợ ngắn hạn
2.998.5382.162.8672.008.2411.131.576957.913
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
1.445.3971.140.355986.399198.825 
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
       
3. Phải trả người bán ngắn hạn
253.479255.272155.444128.677115.102
4. Người mua trả tiền trước
1.140.707400.886300.688398.871587.320
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
35.929140.70140.37993.77331.324
6. Phải trả người lao động
    24
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
33.48370.73361.55841.90241.525
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
       
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
       
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
4.2703.06423.5424.29125.623
11. Phải trả ngắn hạn khác
85.135145.183433.535258.610149.067
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
 7799311.333
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
1386.5966.5966.5966.596
14. Quỹ bình ổn giá
       
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
       
II. Nợ dài hạn
1.091.331679.402678.620378.076203.624
1. Phải trả người bán dài hạn
       
2. Chi phí phải trả dài hạn
       
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
       
4. Phải trả nội bộ dài hạn
       
5. Phải trả dài hạn khác
516.10517.77232.15021.01722.660
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
   42.261130.564
7. Trái phiếu chuyển đổi
574.260579.701585.280239.127 
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9666.2056.5696.9037.278
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
       
10. Dự phòng phải trả dài hạn
 10.42710.43410.4346.361
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
 65.29744.18758.33436.760
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
       
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
6.177.7267.110.6178.303.2198.859.9869.321.516
I. Vốn chủ sở hữu
6.177.7267.110.6178.303.2198.859.9869.321.516
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
3.629.9403.629.9403.629.9403.841.6033.991.757
2. Thặng dư vốn cổ phần
   164.596285.396
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
44.37144.37144.37118.414 
4. Vốn khác của chủ sở hữu
       
5. Cổ phiếu quỹ
-219.996-219.996-219.996-219.996 
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
       
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
       
8. Quỹ đầu tư phát triển
       
9. Quỹ dự phòng tài chính
       
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
       
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1.393.2391.583.0531.470.3901.623.6751.803.074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
1.109.054940.907878.250946.9781.661.491
- LNST chưa phân phối kỳ này
284.186642.146592.140676.696141.582
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
       
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
       
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
1.330.1722.073.2503.378.5153.431.6953.241.289
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
       
1. Nguồn kinh phí
       
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
       
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
       
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10.267.5959.952.88610.990.08010.369.63810.483.054
Không có báo cáo nào.